lanterns

2014-2015 Executive Board

President:    Lynn Liu

Secretary:   Ang Cui

Treasurer:   Amanda Zhao

Social Chairs:    Brian Zhao, Mark Bi, Ray Zhou

Outreach Chair:    Yuting Liu

Corporate Relations Chairs:    Ivy Liu, Jin Meng

Webmaster/Photographer:    Joe Kyaw Sint

Alumni Relations Chair:    Jean Huang

2013-2014 Executive Board

 President:    Jean Huang

Treasurer:   Amanda Zhao

Events Coordinator:   Mark Bi

Communications Chair:    John Wei

Outreach Coordinator:    Cynthia Chan

Social Chairs:    Brian Zhao, Shan Liu, Lily Zeng, Lynn Liu

Corporate Relations Chairs:    Amanda Zhao, Susie Peng

Webmaster:    Jean Huang

2012-2013 Executive Board

 President:    Jean Zheng

Treasurer:   Jean Huang

Communications Chair:    John Wei

Outreach Coordinator:    Cynthia Chan

Social Chairs:    Brian Zhao, Shan Liu, Jennifer Luo

Corporate Relations Chairs:    James Dee, Meg Gu, Amanda Zhao

Webmaster:    Jean Huang

2011-2012 Executive Board

 President:    Kevin Tang

Board members:    Jean Zheng, Jean Huang, Brian Zhao, Kathy Zheng

Skip to toolbar